Szemléletváltás

Szemléletváltás az óvodások és a kisiskolások testnevelésében. A mindennapos mozgásprogramok tervezése és szervezése

Új 30 órás pedagógus továbbképzés.

A továbbképzés szervezője:

Első Zsenge Oktató és Szolgáltató Bt.
1202 Budapest Vaskapu u. 53.
1 283 67 32
(FMKP nyilvántartási szám: 00689-2010)

A továbbképzés összóraszáma:

30 óra

A továbbképzés díja:

40 000 Ft/fő (önerős befizetés esetén 35 000Ft)

A tanfolyam bázishelye:

Kerekerdő Óvoda
1205 Budapest, Mártonffy u. 76-78.

A továbbképzés igény szerint külső helyszínre is kihelyezhető!

A továbbképzést tartja:

Pappné Gazdag Zsuzsanna
testnevelő – gyógytestnevelő tanár, gyógytestnevelés szakértő
Tel.: 01 283-6732, mobil: 20/91-60-521, e-mail: pgazdagzsuzsa@gmail.com

A továbbképzés célcsoportja:

óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, szociálpedagóguskok, fejlesztő pedagógusok, szabadidő szervezők és gyógypedagógusok

A továbbképzés célja:

A továbbképzés új szemlélet kialakításával kíván elméleti és gyakorlati segítséget nyújtani azoknak a pedagógusoknak, akik  elkötelezettek a 3-10 éves korosztály tudatos mozgásfejlesztése mellett. A programban kiemelt szemléletváltás célja, hogy a testnevelés órákon/foglalkozásokon a gyerekek a lehető legtöbb pozitív mozgástapasztalat begyűjtésével  egész életre elkötelezzék magukat a fizikailag aktív életmód mellett.
A továbbképzés célja, hogy újszerű foglalkozás/óra felépítéssel, hatékony foglalkoztatási formákkal, elsősorban a funkcionális mozgáskészségekre (természetes mozgásokra), valamint új szemléletű, nem versengés centrikus játékokra építve,  lehetőséget adjon a mozgáson keresztül az egész személyiség fejlesztésére, a mozgással kapcsolatos pozitív kompetenciaérzet kialakítására.
A program célja továbbá, az új köznevelési törvény szemléletéhez igazodva ajánlásokat adni a mindennapos mozgásprogramok tartalmára, szervezési lehetőségeire.

A továbbképzés főbb tematikai egységei:

 • a motorikus fejlődés jellemzői 3-10 éves korban
 • a korszerű mozgásfejlesztés alapelvei
 • a hagyományosan tervezett és szervezett testnevelés órák és foglalkozások kritikus pontjai
 • a fejlődésközpontú testnevelés tananyagtervezésének alapelvei
 • a fejlődésközpontú terstnevelés mozgástartalmai
 • újszerű felépítési formák a foglalkozásokon/órákon
 • hatékony foglalkoztatási formák
 • a differenciálás jelentősége és lehetséges módjai
 • a mozgásfejlesztés hatása az idegrendszer fejlődésére
 • mindennapos mozgásprogramok terveszése szervezése
 • a tanult anyag gyakorlatban való alkalmazása

A továbbképzésen alkalmazott munkaformák:

bemutatás, betanítás párokban és csoportnak, páros és csoportos gyakorlás

A továbbképzés teljesítésének tartalmi követelményei:

A tesztvizsga az elméleti ismeretek elsajátítását kéri számon. A sikeres vizsga feltétele a minimum 60%-os eredményesség.
A gyakorlati vizsga, ahol: vagy egy választott korcsoport számára egy választott mozgásprogram alapján foglalkozás tervezetet, ill. óravázlatot ; vagy egy hétre vázlatosan kidolgozott mindennapos mozgásprogram tervezet kell készíteni.
Megfelel az a hallgató, aki a fejlődésközpontú testnevelés tananyagtervezésének és módszertanának kritériumrendszerét helyesen alkalmazza tervezetében/tervezeteiben.